Program

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám program plzeňské KDU-ČSL na léta 2014 – 2018. Náš volební program přináší NOVÉ ŠANCE PRO PLZEŇ, ZKUŠENOST & ELÁN NAŠICH KANDIDÁTŮ

KDU-ČSL vychází z přesvědčení, že odpovědnost za vlastní život má každý občan ve svých rukou. Každý občan Plzně svojí iniciativou a tvořivostí – dostává NOVOU ŠANCI – může volit, může působit na své okolí a má ŠANCI se podílet na samosprávě svého města.

Zároveň jsme dali ŠANCI mnoha novým kandidátům, kteří doplňují zkušenosti našich zastupitelů. Našemu týmu tak nechybí nový elán, chuť a neotřelý pohled na hledání řešení problémů, které dlouhodobě trápí Plzeň a její občany.

NOVÉ ŠANCE jsou prostředkem pro realizaci našeho volebního programu, a tedy i naším heslem pro komunální volby. Uplatněte i vy své názory a vezměte vážně svoji NOVOU ŠANCI při rozhodování o tom, komu dáte svůj hlas. Máte NOVOU ŠANCI, abyste odlišili plané sliby, nereálná řešení či pouhá přání od realistického programu plzeňské KDU-ČSL.

O tom, že naši kandidáti berou vážně své sliby vůči občanům a našim voličům, jste se mohli přesvědčit v době, kdy se KDU-ČSL podílela na řízení města i městských obvodů, i v posledních čtyřech letech, kdy zástupci KDU-ČSL mohli pracovat pouze v komisích, výborech a zastupitelstvech.

Spolu s odborníky jsme připravili program, jehož kapitoly zahrnují všechny oblasti života občanů, které ovlivňuje samospráva města Plzně, včetně vazby na záměry samosprávy Plzeňského kraje.

Naši kandidáti, kteří dostanou vaši důvěru, budou mít na paměti, že odpovědnost volených zástupců je odvozena od vůle občanů. Je samozřejmé, že se budou aktivně zúčastňovat práce zastupitelstev města i obvodů – tak jako doposud a budou – ve spolupráci s Vámi – prosazovat zájmy občanů města Plzně.

Ti, co přijali místo na našich kandidátních listinách, vždy dávali a stále dávají NOVÉ ŠANCE spolupráci s občany. KDU-ČSL dává přednost dlouhodobému prospěchu města Plzně a jeho občanů před prospěchem okamžitým a populistickým.

Program NOVÉ ŠANCE, připravený plzeňskou KDU-ČSL ve spolupráci s Korunou Českou a odborníky mnoha profesí, vychází ze zkušeností získaných v samosprávě města a obvodů po roce 1990. Staví na tradičním plzeňském patriotismu a směřuje k rozmanitosti občanského života.

Plzeňská KDU-ČSL je přesvědčena, že program NOVÉ ŠANCE je zárukou stability, prosperity a dalšího rozvoje Plzně a spokojenosti jejích občanů, kteří budou moci být hrdí na své město.

Dobrou volbu NOVÉ ŠANCE Vám přeje

Ing. Petr Náhlík, předseda KDU-ČSL v Plzni

Volební program KDU-ČSL Plzeň v PDF k tisku

I. NOVÉ ŠANCE PRO DOBROU SPRÁVU PLZNĚ

tvořme město společně – zastupitelé ve spolupráci s občany

KDU-ČSL chce:
 • samosprávu, která hájí zájmy občanů a městskou správu, která jim slouží,
 • jasné kompetence státní správy a samosprávy, odpovědnou práci úřadů,
 • využití moderních forem komunikace k většímu zapojení občanů do správy města a k omezení byrokracie,
 • otevřené, rychlé, průhledné a kontrolovatelné rozhodování,
 • veřejnou kontrolu zakázek a zveřejňování smluv na portálu města,
 •  odborný aparát města a obvodů nezávislý na politických stranách,
 • spolupráci s neziskovými i profesními organizacemi, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost.

II. NOVÉ ŠANCE PRO ROZUMNÉ HOSPODAŘENÍ

snižování městského dluhu a řádná správa městského majetku

KDU-ČSL chce:
 • hospodaření Plzně postavit na vyrovnaných rozpočtech; prioritou je postupně snížit vysoké zadlužení města Plzně z let 2010–2014,
 • aktivně využívat finanční zdroje ze státních fondů, zdrojů EU i z programů kraje,
 • zhospodárnit práci magistrátu, ÚMO i městem zřízených organizací,
 •  se samosprávou Plzeňského kraje nalézt model pro spolufinancování neziskových organizací, které poskytují své služby nejen občanům města Plzně, ale celého regionu,
 •  stanovit a zveřejnit rozsah a charakter majetku, který město Plzeň potřebuje pro naplnění svých veřejných funkcí,
 •  zachovat majetkový vliv samosprávy města na rozsah a kvalitu základních služeb (výroba a rozvod pitné vody nebo tepla, hromadná doprava, likvidace odpadu) služeb, které poskytují společnosti představujících přirozený technologický monopol jako Plzeňské městské dopravní podniky a Plzeňská teplárenská,
 • přijetím nového, kvalitně zpracovaného územního plánu zajistit rozvoj města na další desetiletí dopředu tak, aby se Plzeň stala moderním městem s kvalitní infrastrukturou, vhodným pro bydlení, studium, zaměstnání i podnikání,
 • udržení vodárenské a kanalizační soustavy v majetku města Plzně,
 • pokračovat v ekonomické podpoře oblasti služeb, zejména sociálních, které občanům poskytují neziskové organizace,
 • vytvářet podmínky pro aktivní vyhledávání investorů s preferencí výroby, která nemá negativní dopad na znečištění životní prostředí
 • otevřít prostor kasáren Světovar nejen pro kulturu a archiv, ale také pro vybudování obytné zóny i drobné podnikání,
 • zahájit jednání s vlastníky areálu kasáren Slovany o optimálním využití této plochy (cca 40 ha) z hlediska územního plánování,
 • prosperitu Plzně v budoucnosti založit na znalostní ekonomice, a pokračovat v podpoře společných projektů s fakultami ZČU, Lékařskou fakultou University Karlovy a neziskových organizací při spolufinancování projektů podávaných do strukturálních fondů EU,
 • podporovat neziskový sektor prostřednictvím nadací a nadačních fondů zřízených městem,
 •  poskytovat prostředky na odstranění bariér snižujících kvalitu života zdravotně postižených osob,
 •  kvalitní kontrolu veřejných zakázek a nakládání s majetkem města; zveřejňovat informace o vypsání veřejných zakázek nejen v Obchodním věstníku a na portálu města, ale i na úředních deskách, v Radničních listech a v obvodních zpravodajích

III. NOVÉ ŠANCE PRO DOPRAVU

veřejné investice musí mít cíl – zklidněné město

KDU-ČSL chce:

 • zkvalitnit koordinaci investic privátních investorů infrastruktury s investiční činností městských organizací,
 • ve spolupráci s Plzeňským krajem a ŘSD propojit Lochotín a Severní předměstí na centrum novou komunikací tj. připravit propojení Jateční ulice a Studentské ulice státní silnicí I/20 podél železniční trati na Třemošnou, nikoliv tzv. obchvatem Roudné,
 •  zahájit majetkovou a projekční přípravu II. části Západního okruhu (Křimice – Košutka),
 • rozšířit Borskou ulici včetně křižovatky Belánka se zavedením preference pro vozy MHD vyjíždějící z nové vozovny PMDP v areálu ŠKODA,
 • po rekonstrukci křižovatky Belánka znovu projednat v zastupitelstvu dopravní zklidnění Americké třídy s cílem uzavřít její střední část pro tranzitní automobilovou dopravu a zvýšit kvalitu veřejné dopravy v centru,
 • zvýšit parkovací kapacitu v zázemí centra města nikoliv přímo v centru – připravit propojení parkovacího objektu vybudovaného pod mostem Milénia již před 15 lety, výjezdem do Pařížské ulice s Americkou třídou,
 •  rozšířit pěší zóny v centru o další ulice,
 • koncepčně navrhnout a realizovat regulaci parkování v centrální části města – parkovací místa především pro rezidenty (bydlící i podnikající), parkoviště před radnicí nemá sloužit pro radní a zaměstnance magistrátu, ale pro občany,
 •  budovat nové moderní systémy parkování, šetrné k životnímu prostření a nenáročné na prostor formou společných projektů s podnikatelskou sférou,
 • rozvíjet dopravní systém města bez necitlivých zásahů do zástavby; tj. vést hlavní silniční dopravní tahy v souběhu s železničními tratěmi a průmyslovými areály mimo obytné a rekreační zóny (např. pro snížení intenzity dopravy na Slovanské a Koterovské ulici je nutná rekonstrukce Lobezské ulice),
 • pokračovat v budování uceleného systému cyklistických stezek a tras, včetně dostatku stojanů pro bezpečné odstavení kol; v
 • souladu s generelem dopravy v klidu budovat parkovací místa nejen pro auta, ale i pro kola, podpořit projekt „sdílení kol“ i „sdílení aut“
 • vybudovat nové lávky pro pěší a cyklisty – přes Mži mezi Skvrňany a ZOO, přes Radbuzu mezi ŠKODA sport parkem a Doudlevci jako součást greenways – sportovně rekreačních tras podél řek,
 • pokračovat ve zřizování zón zklidněné dopravy (20 km/h), prověřit možnost zřízení nízkoemisních zón v centru města,
 • budovat bezbariérové trasy nejen v centru, ale na území celého města, podporovat odstraňování bariér, zejména ve veřejných budovách.

IV. NOVÉ ŠANCE PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

zvýhodnění městské hromadné dopravy a Integrované dopravy Plzeňska

 KDU-ČSL chce:
 •  udržet rozsah veřejné dopravy v Plzni a zvyšovat její kvalitu,
 • snížit ceny jízdného rodinám o 50 %, prostřednictvím zavedení ročního rodinného předplatného,
 • zlepšit organizaci veřejné dopravy, s důrazem na samostatné koridory pro veřejnou dopravu a preferenci na světelně řízených křižovatkách. První koridor pro vozy MHD je nutné vybudovat na Borské ulici od žst. Jižní předměstí až ke křižovatce Belánka,
 •  vybudovat tramvajovou trať k areálu ZČU na Borských polích včetně přestupního terminálu na příměstskou autobusovou dopravu,
 • vybudovat novou trolejbusovou trať od nové vozovny respektive žst. Jižní předměstí ulicemi Borská, U Trati a Železniční tj. přes Belánku, Doudlevce, most Milénia a Hlavní nádraží k Prazdroji,
 • pokračovat v budování inteligentních tramvajových zastávek, zejména v přestupních zastávkách a uzlech,
 •  pokračovat v obnově vozového parku PMDP nízkopodlažními vozy a doplnit vozový park PMDP o vozy taxi pro zdravotně postižené spoluobčany,
 •  ve spolupráci se společnostmi České dráhy a Správa železniční dopravní cesty dokončit modernizace Hlavního nádraží a Železničního uzlu Plzeň včetně přestupního terminálu pro autobusovou linkovou dopravu v Šumavské ulici a rekonstrukce Mikulášské ulice,
 • ve spolupráci s Plzeňským krajem rozvíjet Integrovanou dopravu Plzeňska včetně výstavby nových přestupních uzlů mezi MHD a autobusovou veřejnou linkovou dopravu – např. Slovany, Kaplířova (mezi areálem ZČU a Úřadem práce),
 • podpora „sdílení aut“ – umožnit sdíleným autům, které splňují normu EURO 5 parkování      zdarma
 • další investiční projekty (veřejné i privátní) podmiňovat standardním napojením na městskou infrastrukturu včetně veřejné dopravy.

V. NOVÉ ŠANCE PRO SOCIÁLNÍ SÍŤ

šance pro všechny potřebné, ale poctivé občany města

 KDU-ČSL chce:
 • poskytovat sociální péči opravdu potřebným s využitím veřejně prospěšných prací pro město s cílem zabránit zneužívání sociálních dávek,
 • vyčleněním vybraných části městských obvodů pro úklid a péči o zeleň pro sociální podnikání, tedy úklid a údržba veřejných prostranství prostřednictvím obtížně zaměstnatelných občanů a klientů sociálních služeb,
 •  zabránit vzniku „ghet“ a jiných problémových lokalit,
 •  vytvořit podmínky pro to, aby se rozšířila spolupráce s neziskovými organizacemi, které poskytují pomoc při překonání sociální nouze.
 • Sociální služby pak budou nabízet konkrétní lidé, dobrovolníci, charitativní pracovníci nikoliv neosobní úřady,
 •  zlepšit podmínky (zavést víceleté granty a dlouhodobé smlouvy) pro neziskové organizace v oblasti sociální péče. Cílem je umožnit důstojnější fungování neziskových organizací a rovnost přístupu k veřejným zdrojům.
 •  podílet na přípravě změny financování sociálních služeb tak, aby místo dotací šla platba „přes občana“ respektive klienta, který by si službu nepřímo „nakupoval“ a podílel se tak na zvyšování kvality služeb,
 •  rozvinout preventivní programy pro mládež a snížit sociální rizika v budoucnu – je to lepší než dlouhodobé a neefektivní placení následků sociálního selhání,
 •  rozšířit síť denních i týdenních stacionářů pro seniory a zdravotně postižené,
 • rozvojem terénních sociálních služeb – pečovatelské služby, osobní asistence, tísňové péče a odlehčovacích služeb ve spolupráci s
 • domácí ošetřovatelskou službou umožnit klientům důstojný život v domácím prostředí,
 •  vybudováním nového zařízení zvýšit kapacitu domovů se zvláštním režimem, především pro lidi s Alzheimerovou nemocí, kterých v Plzni dramaticky přibývá,
 •  dokončit prodej městských bytů nájemníkům do konce roku 2016 s tím, že výnos z prodeje městských bytů využít pro budování malometrážních bytů pro starší spoluobčany, kteří chtějí podzim života prožít v menším bytě – ale ve „své“ čtvrti,
 •  po dokončení prodeje bytů schválit strategii pro nakládání s domy a pozemky ve vlastnictví města a zlepšit jejich správu a využití, zejména pro sociální potřeby a pro řešení havarijní nouze, s tím, že výnos nájemného z bytů i nebytových prostor musí být investován zpět do údržby městských domů,
 • podílet se na připomínkovém řízení zákona o sociálním bydlení, který pomůže nízkopříjmovým skupinám občanů a po nabytí účinnosti zákona zajistit v rámci města jeho uvedení do praxe,udržet, případně rozšířit počet bytů zvláštního určení pro zdravotně postižené.

 

VI. NOVÉ ŠANCE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

příjemné a zdravé klima pro každého občana města

 KDU-ČSL chce:
 • důsledným uplatňováním pravomocí městské správy vůči znečišťovatelům zlepšit stav životního prostředí,
 •  stanovit, stejně jako u zimní údržby, na úrovni města rozsah údržby veřejných prostranství (zeleně i komunikací) závazný pro všechny městské obvody,
 • uložit pořadatelům všech akcí na veřejných prostranstvích povinnost uvést je do původního stavu do 1 hodiny po ukončení akce,
 • optimalizovat systém separace, recyklace a likvidace komunálního odpadu včetně tzv. kontejnerových stání s cílem splnit požadavky zákonů a nařízení EU,
 • pokračovat ve výstavbě dalších kanalizačních sběračů a řádném odkanalizování všech domů ve vodárenském ochranném pásmu,
 • v průmyslových zónách umožnit pouze výroby a činnosti, které nebudou mít negativní vliv na životní prostředí,
 • optimalizaci energetického systému, rozšiřováním dodávek tepla z centrálního zdroje Plzeňské teplárenské a.s. s cílem snížit negativní vlivy lokálních kotelen na životní prostředí, podporovat připojení privátních bytových domů na teplo z centrálního zdroje tepla včetně garance ceny tepla po dobu pěti let,
 • rozvíjet rekreační zázemí města zejména v oblasti městských lesů, rybníků a v údolích všech čtyř plzeňských řek.

VII. NOVÉ ŠANCE PRO BEZPEČNOST

pravidla platná pro všechny, město bez heren a „proherních“ automatů

 KDU-ČSL chce:
 •  zrušení heren, „proherních“ automatů a videoloterijních terminálů, které zamořili centrum města, přes mnohé sliby, které zazněly v letech 2010-2014,
 •  formou spolupráci městské a státní policie realizovat trvale program zaměřený na prevenci a na důslednou ochranu života, zdraví a majetku občanů,
 •  lépe využívat pravomocí města a městské policie při zajišťování veřejného pořádku a postihu drobné kriminality,
 •  posílit roli neziskových občanských a církevních organizací, které se věnují nejen sportovnímu vyžití mládeže, ale také její výchově a formaci, tedy prevenci kriminality (Junák, Sokol, Orel a Salesiánská střediska mládeže v Lobzích a Skvrňanech, DCM …),
 •  ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem dokončit vybudování funkčního integrovaného záchranného systému včetně rozmístění areálů a zlepšení vybavenosti dobrovolných hasičských sborů,
 • podporovat rozvoj a provoz krizového systému pomoci lidem, kteří se cítí ohroženi na svých právech a životech – účinná pomoc proti domácímu násilí, včetně násilí na seniorech,
 •  úplný zákaz pouličního prodeje a žebroty na území celého města,
 • v návaznosti na již vybudovanou protipovodňovou ochranu Roudné připravit výstavbu dalších protipovodňových ochranných systémů.

VIII. NOVÉ ŠANCE PRO KULTURU

kultura v Plzni nezávisí jen na titulu Evropské hlavní město kultury

 KDU-ČSL chce:
 •  dosáhnou toho, aby kulturní nebyly jen „instituce“, kulturní mohou a mají být také občané, zejména politici;
 • rozvíjet grantový systém, podporovat dobrovolné kulturní aktivity a spolky, rozvíjet místní kulturu a tradice a chránit kulturní dědictví
 • prostřednictvím grantového systému,
 • poskytovat prostředky nejen na rekonstrukci a údržbu historického jádra města, ale i na vesnické památkové rezervace v dalších částech města,
 • cílenou podporou rozvíjet veřejné knihovny jako informační centra včetně přístupu k internetu pro všechny občany; je nutné vyhledat a připravit vhodnou lokalitu pro výstavbu nové budovy centrální městské knihovny,
 • podpora tradičních plzeňských kulturních událostí – Skupovy Plzně, filmového festivalu Finále, Jazzu na ulici, festivalu Divadlo atd. vespolupráci s amatérskými i profesními uměleckými spolky,
 •  s Plzeňským krajem projednat možnosti vícezdrojového financování městských institucí s regionálním významem (Městská knihovna, Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Alfa, Zoologická a botanická zahrada) z prostředků kraje, státu a fondů EU,
 • vytvořit podmínky pro rozvoj městské knihovny, rekonstrukci domu Peklo i Muzea generála G. Pattona tak, aby mohly poskytovat své služby na úrovni 21. století.

 

IX. NOVÉ ŠANCE PRO UNIVERZITNÍ MĚSTO

se širokým spektrem základních a středních škol

 KDU-ČSL chce:
 •  podporovat různorodost škol a vytvářet konkurenční prostředí včetně rozšiřování pravomocí ředitelů škol a školských rad za účasti rodičů, a tomu odpovídající zodpovědnost rodiny za výchovu dětí,
 •  rozšířit kapacitu stávajících mateřských školek a účelné doplnění jejich sítě,
 • pokračovat v rekonstrukci školních budov i jejich sportovních areálů,
 • ve spolupráci s Plzeňským krajem podporovat rozvoj učňovského školství vzhledem k zájmu podnikatelských subjektů o dostatek kvalifikovaných řemeslníků,
 • spolupráci městské správy s jednotlivými univerzitními fakultami na konkrétních projektech a na získávání prostředků z EU,
 • vytvářet podmínky pro dopravní obsluhu a dokončení výstavby univerzitního areálu na Borských polích i pro financování jeho rozvoje z prostředků EU,
 • vybudováním přestupního uzlu v Kaplířově ulici zlepšit dopravní obsluhu areálu ZČU na Borských polích jak MHD, tak příměstskou autobusovou veřejnou linkovou dopravou.

 X. NOVÉ ŠANCE PRO VOLNÝ ČAS

podpora sportu a volnočasových aktivit

KDU-ČSL chce:
 • zpřístupnit dětem i občanům „školní“ sportoviště,
 •  vybudovat ucelenou síť cyklistických stezek jako systém spojující střed města s obytnými zónami, rekreačním zázemím města a okolními obcemi včetně „sdílení kol a dostatku stojanů pro jejich bezpečné odstavení,
 •  vytvořit podmínky pro postupnou rekonstrukci bazénů na Slovanech a na Lochotíně prostřednictvím vícezdrojového financování,
 • oblast rekreačního i vrcholového sportu podporovat především nepřímo – racionální správou městských sportovních zařízení (kopaná, hokej, atletika, plavání i rekreační tělovýchova),
 • vrcholový sport podporovat prostřednictvím aktivit Plzeňské teplárenské a.s.,
 • podporovat budování otevřených areálů a sportovišť v rekreačních oblastech a lesoparcích a ve vhodných vnitroblocích sídlišť,
 •  podporovat financování aktivit mládeže grantovým systémem a pomocí sportovního nadačního fondu,
 • vybudovat další veřejně přístupná sportoviště pro skateboard, cyklotrial, streetball a beachwoleyball včetně dalších in-line okruhů