Smart Akcelerátor Plzeňského kraje – rozhovor s náměstkyní hejtmana Ivanou Bartošovou


V rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje, který se v regionu snaží o komplexní zlepšení podmínek pro aplikaci inovací a výsledků výzkumu a vývoje v praxi, proběhlo ještě před prázdninami hned několik akcí. S tématem inovací úzce souvisí například i otázka lidských kapacit. Tedy schopnost do regionu přilákat a udržet zde kvalitní vědce, techniky, ale i manažery, kteří dokáží v praxi uplatňovat inovativní myšlenky a postupy. Zásadní podmínkou rozvoje inovací je však i zvyšování celkové úrovně vzdělanosti lidí, kteří v kraji žijí a pracují, stejně jako efektivní a cílená podpora místních vzdělávacích institucí.

Proto byl dne 22. června 2017 realizován workshop s názvem „Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace v Plzeňském kraji“, jehož se zúčastnila i Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu.

U této příležitosti jsme Ivaně Bartošové, náměstkyni hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu, položili několik otázek:

1. Velmi časté diskusní téma poslední doby je problém nedostatku vzdělaných pracovníků. Vnímá tento problém i Plzeňský kraj a v jakých oblastech konkrétně?

Tento problém se týká všech krajů v ČR, ale v našem kraji jej pociťujme velmi silně. V Plzeňském kraji je míra nezaměstnanosti v rámci celé republiky nejnižší, podniky v našem kraji prosperují a rostou a bohužel se naplňují prognózy demografů o poklesu počtu ekonomicky aktivních obyvatel v důsledku stárnutí a nízké porodnosti v minulých letech.

Za pozitivní však považuji fakt, že se mladým lidem a absolventům škol daří v takové situaci mnohem lépe nalézt pracovní uplatnění. Zaměstnavatelé o ně mají zájem. Ekonomika Plzeňského kraje je nejvíce spojena s průmyslovou výrobou, proto je nedostatek pracovníků velmi intenzivně vnímán v technických oborech, ale v obdobné situaci jsou i obory ostatní.

Na dnešním semináři jsme se věnovali problematice dostatku pracovní síly pro výzkum, vývoj a inovace. Tato oblast je pro ekonomiku Plzeňského kraje a její konkurenceschopnost velmi důležitá, obdobně to vnímají i zaměstnavatelé. Přáli bychom si, aby v Plzeňském kraji byl i nadále dostatek pracovních míst pro absolventy středních i vysokých škol, kteří ve svém uplatnění chtějí nabídnout vysokou odbornost a kvalitu. Úlohou veřejné správy je v této věci především pečovat o kvalitní systém vzdělávací soustavy a zásadní roli v této konkrétní oblasti mají vedle středních škol, i školy vysoké, v našem případě ZČU a LF UK.
2. Může se Plzeňský kraj nějak aktivně do řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly zapojit?

V prvé řadě je třeba se věnovat obyvatelům našeho kraje a zajistit, aby kvalitní vzdělání a následně perspektivní pracovní uplatnění našli v našem regionu a nikoli jinde.

Plzeňský kraj se věnuje především motivaci žáků ke studiu perspektivních oborů. Není jednoduché si správný obor studia vybrat, a je důležité začít se touto volbou zabývat včas. V této otázce může žákům i jejich rodičům pomoci nově otevřené středisko InfoKariéra, které zřídil Plzeňský kraj a které je k dispozici pro všechny zájemce zdarma v Tylově ulici 33 v Plzni.

Úspěšní absolventi středních škol mají ideální podmínky k pokračování studia na vysokých školách. Jako smysluplnou vidím péči o kvalitu studijních programů na ZČU, která může přilákat také studenty z ostatních regionů v ČR i ze zahraničí.

Plzeňský kraj mladým lidem nabízí nejen výborné pracovní uplatnění, ale také dobrou vybavenost a snazší dostupnost bydlení, než je tomu třeba v Praze, a v neposlední řadě i relativně dobrou úroveň mezd. Ukazuje se, že tuto výhodu oceňuje také řada zahraničních studentů či odborných pracovníků. Je pro mne potěšující, že kromě tradičně vysokého počtu zahraničních studentů na LF UK se jejich počet zvyšuje na technických fakultách ZČU, což svědčí o zlepšování dobrého jména nejen těchto vysokých škol, ale i celého Plzeňského kraje.

Na dnešním semináři pracovníci Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje (RRA PK) představili celou řadu velmi zajímavých analýz a hodnocení, které jsou inspirací pro úvahy o tom, jak může Plzeňský kraj v této situaci ještě dále pomoci a především na jakou oblast se zaměřit. V září chystáme další setkání, na kterém se o možnostech podpory budeme radit se členy Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace.

3. Jaké další oblasti jsou dle Vašeho názoru pro podporu vzdělanosti a větší orientaci na znalostní ekonomiku v kraji zásadní?

V rámci znalostní ekonomiky se domnívám, že bude čím dál více růst význam znalostí a dovedností v oblastech informačních a komunikačních technologií. Na dnešním semináři byly prezentovány ukazatele, které vzdělávací nabídku v oblasti ICT na středních i vysokých školách našeho kraje řadí mezi celorepublikovou špičku.

Z poslední doby mne zaujala například ojedinělá aplikace zaměřená na využití dat o předpovědích počasí (www.ventusky.com), která vznikla na půdě ZČU ve spolupráci tří fakult. Takových úspěchů, a nejen z oboru IT, je v kraji více a je zřejmé, že schopné mladé lidi v kraji máme.

Ale zpět k tomu, co dalšího pro zlepšení podmínek pro znalostní ekonomiku můžeme v kraji udělat. Jsem toho názoru, že předně je třeba věnovat pozornost a péči o ty, kteří mají znalosti předávat. To jsou především pedagogové. …. Dělá mi starost snižující se počet studentů pedagogické fakulty ZČU a tak doufám, že mezi návrhy Regionální inovační strategie se i toto téma neztratí.

Děkuji za rozhovor…